ქართულიისლამურიარქიტექტურისნიმუშებიაჭარაში

Examples of the Georgian Islamic architecture in Ajara

The wooden mosques of Ajara region, which are unique examples of the Georgian Islamic architecture,have attracted the attention of many researchers due to their high cultural value. The creation of the woodenmosques in Ajara was influenced by the rules and laws of the Islamic religion, the possible influences ofthe Ottoman culture, the landscape and weather …

Examples of the Georgian Islamic architecture in Ajara Read More »

ქართული ისლამური არქიტექტურის ნიმუშები აჭარაში

ქართული ისლამური არქიტექტურული მემკვიდრეობის აჭარაში გავრცელებული უნიკალური ნიმუშები – ხის მეჩეთები, მათი მაღალი კულტურული ღირებულებიდან გამომდინარე, არაერთი მკვლევრის ინტერესის ობიექტი გამხდარა. აჭარული ხის მეჩეთების შექმნაზე ზემოქმედებდა ისლამური რელიგიით განსაზღვრული წესები და კანონები, ოსმალური კულტურის შესაძლო გავლენები, აჭარის ლანდშაფტი და ჰავა და, რაც მთავარია, ადგილობრივ, ხალხურ არქიტექტურასთან კავშირი, რამაც, მეტწილად, ჩამოაყალიბა აჭარული ხის მეჩეთის არქიტექტურული სახე.  …

ქართული ისლამური არქიტექტურის ნიმუშები აჭარაში Read More »

ქართული ისლამური არქიტექტურის ნიმუშები აჭარაში

სოლიდარობის თემმა წარადგინა კვლევა “ქართული ისლამური არქიტექტურის ნიმუშები აჭარაში”. 13 დეკემბერს თბილისში გამართულ შეხვედრაზე მოწვეული იქნენ კულტურულ მემკვიდრეობაზე მომუშავე ორგანიზაციები, სახელმწიფო უწყებები, მათ შორის, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები. დამსწრეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ კითხვების დასმისა და დისკუსიის. შეხვედრაზე მოხსენება წარადგინა ქრისტინე მუჯირმა, ის კვლევის ავტორია და ისაუბრა მთავარ მიგნებებსა და შინაარსზე. ირინე კოშორიძე ასოცირებული პროფესორია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში …

ქართული ისლამური არქიტექტურის ნიმუშები აჭარაში Read More »